2014-12-31

Przedmiot działania

 1. Przedmiotem działania Zarządu jest wykonywanie zadań własnych Miasta Białystok w zakresie gospodarowania powierzonym zasobem komunalnym Miasta Białystok i Skarbu Państwa, obejmującym mieszkaniowy zasób gminy, budynki i lokale użytkowe, garaże, urządzenia komunalne i nieruchomości gruntowe z ich częściami składowymi.
 2. Gospodarowanie powierzonym zasobem polega na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynności związanych z utrzymaniem nieruchomości i lokali w stanie niepogorszonym zgodnie z ich przeznaczeniem, między innymi poprzez:
  1. wykonywanie zadań związanych z prawidłową eksploatacją zarządzanego zasobu;
  2. pełnienie funkcji inwestora polegającej na przygotowywaniu i realizacji zadań z zakresu budowy, przebudowy, remontów i modernizacji budynków, lokali i pomieszczeń tymczasowych;
  3. prowadzenie i nadzorowanie robót budowlanych polegających na rozbiórce obiektów budowlanych;
  4. zawieranie umów w zakresie robót budowlanych, usług i dostaw dotyczących zarządzanego zasobu;
  5. realizowanie wieloletnich programów gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Białystok oraz innych kierunków polityki mieszkaniowej przyjętej przez Gminę;
  6. zawieranie umów cywilno – prawnych dotyczących korzystania z budynków, budowli, lokali i nieruchomości;
  7. przejmowanie oraz czasowa obsługa lokali i nieruchomości lub ich części w przypadkach i na warunkach określonych przez Prezydenta Miasta Białegostoku;
  8. utrzymanie czystości i porządku na przekazanych do zarządzania terenach gminnych;
  9. prowadzenie windykacji należności z tytułu korzystania z zasobu, o którym mowa w ust. 1;
  10. reprezentowanie Gminy Białystok, jako właściciela, we wspólnotach mieszkaniowych.
 3. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań statutowych Zarząd:
  1. współpracuje z jednostkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego w Białymstoku;
  2. nawiązuje współpracę z podmiotami gospodarującymi mieniem komunalnym w Polsce, w tym uczestniczy w krajowych konferencjach i szkoleniach oraz organizuje tego typu spotkania.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się