2014-12-31

Przedmiot działania

 1. Przedmiotem działania Zarządu jest wykonywanie zadań własnych Miasta Białystok w zakresie gospodarowania powierzonym zasobem komunalnym Miasta Białystok i Skarbu Państwa, obejmującym mieszkaniowy zasób gminy, budynki i lokale użytkowe, garaże, urządzenia komunalne i nieruchomości gruntowe z ich częściami składowymi.
 2. Gospodarowanie powierzonym zasobem polega na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynności związanych z utrzymaniem nieruchomości i lokali w stanie niepogorszonym zgodnie z ich przeznaczeniem, między innymi poprzez:
  1. wykonywanie zadań związanych z prawidłową eksploatacją zarządzanego zasobu;
  2. pełnienie funkcji inwestora polegającej na przygotowywaniu i realizacji zadań z zakresu budowy, przebudowy, remontów i modernizacji budynków, lokali i pomieszczeń tymczasowych;
  3. prowadzenie i nadzorowanie robót budowlanych polegających na rozbiórce obiektów budowlanych;
  4. zawieranie umów w zakresie robót budowlanych, usług i dostaw dotyczących zarządzanego zasobu;
  5. realizowanie wieloletnich programów gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Białystok oraz innych kierunków polityki mieszkaniowej przyjętej przez Gminę;
  6. zawieranie umów cywilno – prawnych dotyczących korzystania z budynków, budowli, lokali i nieruchomości;
  7. przejmowanie oraz czasowa obsługa lokali i nieruchomości lub ich części w przypadkach i na warunkach określonych przez Prezydenta Miasta Białegostoku;
  8. utrzymanie czystości i porządku na przekazanych do zarządzania terenach gminnych;
  9. prowadzenie windykacji należności z tytułu korzystania z zasobu, o którym mowa w ust. 1;
  10. reprezentowanie Gminy Białystok, jako właściciela, we wspólnotach mieszkaniowych.
 3. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań statutowych Zarząd:
  1. współpracuje z jednostkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego w Białymstoku;
  2. nawiązuje współpracę z podmiotami gospodarującymi mieniem komunalnym w Polsce, w tym uczestniczy w krajowych konferencjach i szkoleniach oraz organizuje tego typu spotkania.