2014-12-16

Rejestry, ewidencje, archiwa

        Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku prowadzi ewidencje najemców i właścicieli lokali mieszkalnych i użytkowych, ewidencję zadłużeń w opłatach za lokale mieszkalne i użytkowe.

        Zarząd prowadzi archiwum zakładowe oraz, jako następca prawny, archiwum akt po byłym Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Białymstoku.

        Udostępnianie informacji z rejestrów, ewidencji i archiwów następuje na pisemny wniosek strony lub instytucji w terminie wskazanym w kpa tj. bez zbędnej zwłoki nie później jednak, niż w ciągu miesiąca. Udostępnianie informacji w terminach krótszych następuje na podstawie odrębnych przepisów.

        Udostępnianie informacji z rejestrów, ewidencji i archiwów podlega ograniczeniom z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o tajemnicy państwowej i służbowej i odbywa się na zasadach wskazanych w tych przepisach.