Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Wynajęcie lokalu mieszkalnego / socjalnego
Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych reguluje UCHWAŁA NR
XXXIV/376/12 RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia 5 listopada 2012 r. w
sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Białystok.
22.12.2014 więcej
Wynajęcie lokalu użytkowego / wydzierżawienie terenu
Lokale użytkowe i tereny stanowiące własność Gminy
Białystok, będące w zarządzaniu ZMK, przeznaczone do
prowadzenia działalności gospodarczej są przekazywane w najem
lub w dzierżawę
22.12.2014 więcej
Jak skorzystać z obniżki czynszu
Obniżka czynszu udzielana jest na wniosek i dotyczy najemców
lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
Gminy Białystok.
22.12.2014 więcej
Ustalenie stanu należności za mieszkanie
Wszelkie informacje i wyjaśnienia dotyczące wysokości
miesięcznych opłat oraz stanu należności za lokal mieszkalny
udzielane są w pokoju nr 02.
22.12.2014 więcej
Ustalenie stanu należności za lokal użytkowy, dzierżawę, reklamę
Wszelkie niezbędne informacje o stanie konta należności oraz
wysokości miesięcznych opłat za lokal użytkowy, dzierżawę
terenu, reklamę można uzyskać w pokoju nr 02.
22.12.2014 więcej
Terminy płatności za lokale mieszkalne, użytkowe, dzierżawę i reklamę
Za termin zapłaty uważa się dzień wpływu należności na
konto Zarządu Mienia Komunalnego. Wpłaty realizowane za
pośrednictwem poczty lub banku winny być dokonywane odpowiednio
wcześniej...
22.12.2014 więcej
Zwrot kaucji mieszkaniowych
Przepisy dotyczące zwrotu kaucji zawarte są w art. 6 i art. 36
ustawy z dnia 21 czerwca 2001 o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
22.12.2014 więcej
Miejsca dokonywania opłat za lokal mieszkalny bez pobierania prowizji
Wpłat za lokal mieszkalny bez pobrania prowizji można dokonać
we wszystkich placówkach Poczty Polskiej na terenie miasta
Białegostoku.
22.12.2014 więcej
Program pomocy osobom i rodzinom zagrożonym eksmisją
Osoby zajmujące lokale komunalne mają możliwość
przystąpienia do programu oddłużeniowego, przewidującego
następujące rodzaje pomocy: ...
22.12.2014 więcej
Umorzenie, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
Zgodnie z Uchwałą Nr LIII/687/10 Rady Miejskiej Białegostoku z
dnia 22 marca 2010 r. na wniosek zobowiązanego organ uprawniony
może rozłożyć zaległość na raty, na okres nie dłuższy
niż 24 miesiące ...
22.12.2014 więcej
12