Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Ochrona danych osobowych
Klauzula informacyjna
25.05.2018 więcej
Wynajęcie lokalu mieszkalnego / socjalnego
Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych reguluje UCHWAŁA NR
XXXIV/376/12 RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia 5 listopada 2012 r. w
sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Białystok.
22.12.2014 więcej
Wynajęcie lokalu użytkowego / wydzierżawienie terenu
Lokale użytkowe i tereny stanowiące własność Gminy
Białystok, będące w zarządzaniu ZMK, przeznaczone do
prowadzenia działalności gospodarczej są przekazywane w najem
lub w dzierżawę
22.12.2014 więcej
Jak skorzystać z obniżki czynszu
Obniżka czynszu udzielana jest na wniosek i dotyczy najemców
lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
Gminy Białystok.
22.12.2014 więcej
Ustalenie stanu należności za mieszkanie
Wszelkie informacje i wyjaśnienia dotyczące wysokości
miesięcznych opłat oraz stanu należności za lokal mieszkalny
udzielane są w pokoju nr 02.
22.12.2014 więcej
Ustalenie stanu należności za lokal użytkowy, dzierżawę, reklamę
Wszelkie niezbędne informacje o stanie konta należności oraz
wysokości miesięcznych opłat za lokal użytkowy, dzierżawę
terenu, reklamę można uzyskać w pokoju nr 02.
22.12.2014 więcej
Terminy płatności za lokale mieszkalne, użytkowe, dzierżawę i reklamę
Za termin zapłaty uważa się dzień wpływu należności na
konto Zarządu Mienia Komunalnego. Wpłaty realizowane za
pośrednictwem poczty lub banku winny być dokonywane odpowiednio
wcześniej...
22.12.2014 więcej
Zwrot kaucji mieszkaniowych
Przepisy dotyczące zwrotu kaucji zawarte są w art. 6 i art. 36
ustawy z dnia 21 czerwca 2001 o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
22.12.2014 więcej
Miejsca dokonywania opłat z tytułu czynszu bez pobierania prowizji
Wpłaty z tytułu czynszu bez pobierania prowizji można dokonać
we wszystkich placówkach Banku Pekao S.A.
22.12.2014 więcej
Program pomocy osobom i rodzinom zagrożonym eksmisją
Osoby zajmujące lokale komunalne mają możliwość
przystąpienia do programu oddłużeniowego, przewidującego
następujące rodzaje pomocy: ...
22.12.2014 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się